يکشنبه, 30 دی 1397
انتخاب دو مقاله عضو هیات علمی دانشگاه زابل به عنوان مقالات «جبهه های تحقیق» توسط پایگاه طلایه داران علم (Essential Science Indicators, ESI)
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

دو مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه زابل به عنوان مقالات «جبهه های تحقیق Research fronts» توسط پایگاه طلایه داران علم (Essential Science Indicators) شرکت تامسون رویترز در سال 2017 انتخاب شد.

پایگاه ESI با رصد و پایش مستمر مقالات منتشر شده در نشریات معتبر جهان، آنها را از نظر میزان استفاده و استناد توسط سایرین به سه گروه مقالات برتر (Top papers)، مقالات داغ (Hot papers) و مقالات پراستناد(Highly Cited papers)  تقسیم می کند. در این میان، مقالاتی که در یک حوزه تخصصی زمینه های جدید علمی را معرفی می نمایند و تحقیقات آتی پژوهشگران آن حوزه علمی را به سوی آن زمینه های نوظهور هدایت کنند؛ به عنوان مقالات «جبهه های تحقیق» شناسایی و معرفی می شوند.

براین اساس، سه مقاله از دانشگاه زابل به عنوان مقاله برتر (top paper) انتخاب و معرفی شده اند که دو عنوان از این مقالات متعلق به آقای دکتر بهروز کشته گر عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی و یکی از آن مقالات متعلق به دکتر علی شهریاری عضو هیأت علمی دانشکده آب و خاک می باشد و از سه مقاله برتر اشاره شده، دو مقاله آقای دکتر بهروز کشته گر به عنوان مقالات «جبهه های تحقیق» در سال 2017 انتخاب شده اند.

به گزارش روابط عمومی به نقل از دکتر کشته گر نویسنده مقالات فوق، پایداری عددی و نیز سرعت همگرایی روشهای تحلیلی قابلیت اعتماد در برآورد احتمال خرابی سازه ها و همچنین مسائل بهینه سازی بر مبنای قابلیت اعتماد، بسیار حائز اهمیت است. امروزه با رشد تکنولوژی و استفاده از برنامه های کامپیوتری قادر به تنظیم یک الگوی تکرار برای جستجوی نقاط حداکثر محتمل در تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها هستیم. اما، استفاده از الگوریتم های تکرار منوط به تولید دنباله ای پایدار از پاسخ احتمالاتی توابع عملکرد غیر خطی می باشد.

در دو مقاله حاضر روش کنترل پایدار بر مبنای طول گام دینامیکی با استفاده از امتداد جستجوی گرادیان مزدوج در مقاله اول و تند ترین شیب در مقاله دوم برای دستابی به تکرار پایدار روشهای تحلیلی قابلیت اعتماد بهبود بخشیده شده است. یک طول گام به صورت غیریکنواخت در هر گام تکرار محاسبه شده که این طول گام به صورت خود تطبیقی قادر به تنظیم بر اساس اطلاعات مربوط به پایداری است.

بر اساس روش تکرار بهبود یافته با استفاده از یک نگاشت غیرخطی کاربرد آن برای مسائل غیرخطی قابلیت اعتماد در مقاله اول و مسائل بهینه یابی بر مبنای قابلیت اعتماد در مقاله دوم آزمون شده است. روش انتقال پایدار با استفاده از نگاشت غیرخطی گرادیان مردوج (مقاله اول)‌ می تواند بر اساس معیار پایداری، کنترل ناپداری حل تحلیل قابلیت اعتماد مرتبه اول از جمله اغتشاش، نوسان و یا حل تناوبی قابلیت اعتماد سازه ها را بهبود بخشد. اما در مقاله دوم بر اساس طول گام مغشوش می توان نتایج پایداری را بر مبنای معیار شیب تضمین نمود. نتایج عددی از مثالهای کاربردی استفاده موفقیت آمیز دو روش انتقال پایدار بر مبنای نگاشت خطی با تند ترین شیب و گرادیان مزدوج را نشان داده است.


نمایش تعداد بازدیدها : 1955

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0