پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 30 آبان 1397


  واحد ارزیابی درونی


  مدیریت مرکز

            مرتضی محمدی


  اهداف و وظایف

  • تجزیه و تحلیل آماری نتایج ارزشیابی
  • انجام طرحهای آماری مربوط به دفتر  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0