پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 26 آذر 1397


  واحد ارزشیابی آموزشی


  مدیریت مرکز

            فاطمه شهرکی


  اهداف و وظایف

  • تهیه گزارش‌ها و کاربرگ‌های ارزشیابی در حوزه آموزشی
  • مدیریت فرایندهای ارزیابی درونی
  • نظارت بر نحوه تشکیل کلاس‌ها و قوانین آموزشی  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0