پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 30 آبان 1397


  واحد ارزشیابی پژوهشی


  مدیریت مرکز

            دکتر نوشین میر


  اهداف و وظایف

  • تجزیه و تحلیل نظام فرایندهای پژوهشی در دانشگاه
  • تهیه گزارشات عمومی و تخصصی از روند رشد پژوهش
  • بررسی و تعیین میزان انطباق شاخص‌های پژوهشی دانشگاه با خطی مشی تعیین شده
  • فعالیت در جهت کشف راه حل‌های مناسب جهت رفع موانع و تقویت ساختارهای پژوهشی  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0