پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  گروه صنایع غذایی

  هدف از این دوره تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی دانشگاهی بتوانند اداره واحد های تولیدی صنایع غذایی را بعهده گرفته و در برنامه ریزی و ایجاد واحد های تولیدی صنایع غذایی در مناطق کشاورزی- صنعتی کمک نموده و در امور آموزشی و تحقیقاتی این رشته همکاری نمایند و بعنوان مسئول فنی، مسئول فنی، مسئول آزمایشگاه و مدیر تولید کارخانه های فرآوری و تولید مواد غذایی نسبت به کنترل کیفیت فرآورده های غذایی و مدیریت آن واحد انجام وظیفه نمایند.

  نقش و توانایی فارغ التحصیلان
  فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانائی خود را ایفاء نمایند:
  - مدیر واحدهای نگهداری، فرآوری و تولیدی صنایع غذایی
  - مسئول فنی و مسئول آزمایشگاههای کنترل کیفیت محصولات غذایی
  - به صورت کارشناس در اداره نظارت بر مواد غذایی، اداره بهداشت، اداره استانداردو تحقیقات صنعتی، سازمان صنایع و معادن، اداره جهاد کشاورزی ...
  - کارشناس برای همکاری و کمک در امور آموزشی و تحقیقاتی

  ضرورت و اهمیت
  توجه به چگونگی نگهداری و مراحل تبدیل و تکمیل فرآوری محصولات کشاورزی به صورت فرآورده های قابل مصرف و با کیفیت خوب دارای ضروریت اهمیت خاصی است.
  زیرا چنانچه فناوری پس از تولید در رابطه با جمع آوری، عمل آوری، تبدیل، تکمیل و نگهداری محصولات کشاورزی مورد توجه نباشد، مقدار متنابهی از محصولات دامی و گیاهی از بین خواهد رفت و یا با کیفیت مناسب و در زمان مناسب عرضه نخواهد شد. در ضمن امروزه مدیریت استفاده از ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و سرمایه گذاری مناسب و همچنین استفاده از فناوری های نوین بسیار مورد توجه جوامع پیشرفته قرار گرفته است. لذا ضروری است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند در امور مربوط به مدیریت و نظارت، برنامه ریزی، آموزش و تحقیقات خدمت نمایند


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0