English

دانشکده کشاورزی

آموزش عالی در سیستان در سال 1359 با تاسیس آموزشکده کشاورزی آغاز شد. بعد از انقلاب فرهنگی در سال 1363 تولیدات گیاهی و در سال 1367 رشته تولیدات دامی ایجاد گردید. در سال 1369، این آموزشکده به دانشکده با توجه به نیاز منطقه تبدیل و از سال 1370 در مقطع کارشناسی علوم دامی و زراعت دانشجو پذیرش نمود. اکنون اين دانشکده، شامل 7 گروه آموزشی است که دانشجویان با استعداد را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا جذب می نماید .

دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل


V3.9.8.211