پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 9 بهمن 1398

  مدیریت امور دانشجویی
  شرح وظایف:
  • تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی
  • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان
  • تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان
  • برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها
  • انجام خدمات مربوط به ارائه کمک های مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط
  • انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان
  • نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی
  • نظارت بر حسن اداره سلف و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط
  • برنامه ریزی جهت بکار گیری دانشجویان در امور سلف
  • برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها
  • نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنماییهای لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان
  • انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه
  • بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع
  • برنامه ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی
  • انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی
  • نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کارکرد آنها
  • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی
  • برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها
  • ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان و نظارت جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی
  • نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تأسیسات، میادین و امکانات ورزشی دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط
  • پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان
  • برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها
  • ارزشیابی کاردانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون های لازم
  • اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشگاه
  • فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه
  • پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشیو تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط
  • انجام کلیه فعالیت های اجرایی در مرکز مشاوره و بهداشت بر اساس سیاست گذاری های انجام شده
  • نظارت و رسیدگی به وضعیت روحی و روانی و بهداشتی دانشجویان و راهنمایی آنها در زمینه های مختلف
  • پیش بینی و اقدامات لازم در زمینه تهیه دارو و لوازم بهداشتی و نظارت کنترل در امر مصرف آن

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0