پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 9 بهمن 1398
گروه آموزشی رشته / مقطع
آب
 • مهندسی کشاورزی - مهندسی آب (کارشناسی)
 • مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی - سازه های آبی (کارشناسی ارشد)
 • علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی (دکتری)
 • خاک
 • مهندسی کشاورزی - علوم خاک (کارشناسی)
 • مهندسی کشاورزی - علوم خاک (کارشناسی ارشد)
 • مرتع و آبخیزداری
 • مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری (کارشناسی)
 • مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی منابع طبیعی - مرتع داری (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی (کارشناسی ارشد)
 • DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0