پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 اسفند 1397

  سمت نام و نام خانوادگی ردیف
  وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء آقای دکتر منصور غلامی 1
  قائم مقام محترم وزير و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه آقای دکتر عبدالرضا باقری 2
  رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء آقای دکتر مرتضی مموئی 3
  رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء آقای دکتر موسی بهلولی 4
  عضو محترم هیأت امناء حضرت آیت ا... سلیمانی 5
  عضو محترم هیأت امناء آقای دکتر حبیب ا... دهمرده 6
  عضو محترم هیأت امناء دکتر احمد علی کیخا 7
  عضو محترم هیأت امناء دکتر سلطانی فر 8
  عضو محترم هیأت امناء دکتر محمود سلوکی 9
  عضو محترم هیأت امناء دکتر فرهاد شهرکی 10

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0