پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 تير 1398

   

  وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه زابل 
   

  الف - تصویب آئین نامه داخلی

  ب - بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود.

  ج - تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه

  د - تصویب حسابها و ترازنامه سالانه دانشگاه

  ه - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

  و - تعیین حسابرس برای دانشگاه

  ز - کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی

  ح - تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.

  ط - پیشنهاد میزان فوق العاده اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنیسین ها) که حسب مورد پس از تائید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا می باشد.

  ی - تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی دانشگاه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  ک - تعیین میزان حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التالیف و نظایر آن

  ل - بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه ارائه می شود.

  م - تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

   

   

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0