پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 تير 1398

   

  وظایف دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه  
   
  1. بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهادهای رسیده از معاونت ها و واحدهای مختلف دانشگاه و تطبیق آنها با مقررات و ضوابط قانونی.

  2. جمع آوری و تکثیر درخواستهای رسیده و آماده کردن پوشه های کاری به تعداد اعضای جلسه.

  3. تهیه دستور جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امنای دانشگاه پس از کسب اطمینان نسبت به تطبیق آن با مقررات قانونی.

  4. تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیسون دائمی و هیأت امنای دانشگاه پس از برگزاری جلسات.

  5. ابلاغ صورتجلسات و مصوبات هیأت امنای دانشگاه به واحدهای ذیربط دانشگاه پس از تائید و امضای مقام وزارت جهت اجرا.

  6. برقراری ارتباط با دفتر هیأتهای امنا و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت پیگیری امور مربوطه.

  7. جمع آوری صورتجلسات هیأت امنای دانشگاه و بایگانی آنها.

  8. جمع آوری و تهیه اطلاعات و گزارشهای لازم در مورد هیأت امنای دانشگاه جهت استحضار دبیر هیأت امناء.

  9. انجام سایر امور محوله از سوی دبیر محترم هیأت امنای منطقه.

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0