پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 24 شهريور 1398
لیست اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل
جست و جو
نام : نام خانوادگی : 
گروه آموزشی : دانشکده :     


نامنام خانوادگیگروه آموزشیدانشکدهمشاهده جزییات
    از  20  
مصطفی یوسف الهیعلوم دامکشاورزی
علیرضا کیخااقتصاد کشاورزیکشاورزی
فاطمهکیخاکامپیوترفنی و مهندسی
سجاد کوثريرياضيعلوم پایه
حسين کمال الدينيزيست شناسيعلوم پایه
پویا کریمیشيميعلوم پایه
فاطمهکاظمیکامپیوترفنی و مهندسی
سمیه نیک نیاصنایع غذاییکشاورزی
مسعود نجاتيشيميعلوم پایه
حمیدرضا میریصنایع غذاییکشاورزی
نعمت الله مراديزبان انگليسيادبیات و علوم انسانی
سکينه خاتون محموديمرمت آثار تاريخيهنر و معماری
حمید محمدیاقتصاد کشاورزیکشاورزی
صالحه گنجعلیاصلاح نباتاتکشاورزی
محمد رضا گلويرياضيعلوم پایه
محمد قنبریاصلاح نباتات و بیو تکنولوژیکشاورزی
حامدفهریبرقفنی و مهندسی
مجیدعرفانیان اورعی ریاضیعلوم
حسینعبدالهیمکانیکفنی و مهندسی
سامان ضیاییاقتصاد کشاورزیکشاورزی

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0