پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 24 شهريور 1398
دانشکده گروه آموزشي عنوان رشته مقطع
کشاورزی زراعت زراعت کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری
    علوم باغبانی - گیاهان ادویه ای، دارویی و نوشابه ای کارشناسی ارشد
    مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی کارشناسی
  علوم دامی مهندسی کشاورزی- علوم دامی - دام کارشناسی
    مهندسی کشاورزی- علوم دامی - طیور کارشناسی
    مهندسی کشاورزی- علوم دامی - تغذیه دام کارشناسی ارشد
    مهندسی کشاورزی- علوم دامی - اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
    مهندسی کشاورزی- علوم دامی - پرورش و تولید طیور کارشناسی ارشد
    مجموعه علوم دامی - تغذیه دام دکتری
  گیاه پزشکی مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی کارشناسی
    مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
    مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کارشناسی ارشد
    بیماری شناسی گیاهی دکتری
  صنایع غذایی مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی - تبدیل موادغذایی کارشناسی ارشد
  اقتصاد کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کارشناسی و کارشناسی ارشد
    اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی دکتری
  اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات - اصلاح نباتات کارشناسی
    مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
    مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
    مهندسی تولیدات گیاهی - اصلاح گیاهان باغبانی کارشناسی ارشد
    اصلاح نباتات - اصلاح نباتات دکتری
    اصلاح نباتات - اگرواکولوژی دکتری
      کارشناسی
  فضای سبز مهندسی فضای سبز کارشناسی
  ترویج و آموزش کشاورزی مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی
       
علوم پایه آمار آمار و کاربردها کارشناسی
  فیزیک فیزیک کارشناسی
  شیمی شیمی - کاربردی کارشناسی
    شیمی - محض کارشناسی
    شیمی - آلی کارشناسی ارشد
    شیمی - تجزیه کارشناسی ارشد
  ریاضی ریاضیات و کاربردها کارشناسی
  زیست شناسی علوم جانوری کارشناسی
    علوم گیاهی کارشناسی
    عمومی کارشناسی
    ژنتیک کارشناسی ارشد
    علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی کارشناسی ارشد
       
دامپزشکی پاتوبیولوژی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
    باکتری شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
    علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کارشناسی
  علوم درمانگاهی دکتری عمومی دامپزشکی کارشناسی ارشد
  تغذیه و اصلاح نژاد دام بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی کارشناسی ارشد
  علوم پایه    
       
منابع طبیعی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی کارشناسی ارشد
    تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی و کارشناسی ارشد
  محیط زیست محیط زیست کارشناسی
  صنایع چوب و کاغذ صنایع چوب و کاغذ کارشناسی و کارشناسی ارشد
    صنایع چوب و کاغذ - صنایع مبلمان کارشناسی
    فرآورده های چندسازه چوب کارشناسی ارشد
       
هنر و معماری معماری مهندسی معماری کارشناسی
  شهرسازی مهندسی شهرسازی کارشناسی
  باستان شناسی باستان شناسی کارشناسی
  مرمت آثار تاریخی مرمت آثار تاریخی کارشناسی
  هنرهای نمایشی هنرهای نمایشی کارشناسی
       
فنی و مهندسی برق مهندسی برق - قدرت کارشناسی و کارشناسی ارشد
  عمران مهندسی عمران - عمران کارشناسی
    مهندسی عمران - آب کارشناسی ارشد
  مکانیک مهندسی مکانیک کارشناسی
    مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار کارشناسی
  کامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی
  نقشه برداری نقشه برداری - عمران کاردانی
       
ادبیات و علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
  جغرافیا جغرافیا کارشناسی
    جغرافیا شهری ( آمایش شهری) کارشناسی ارشد
    جغرافیا روستایی دو گرایش (برنامه ریزی کالبدی، مدیریت توسعه پایدار) کارشناسی ارشد
  تربیت بدنی تربیت بدنی کارشناسی
  زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی
    آموزش زبان انگلیسی کارشناسی و کارشناسی ارشد
  ادبیات و زبان عربی ادبیات و زبان عربی کارشناسی و کارشناسی ارشد
  ادبیات و زبان فارسی ادبیات و زبان فارسی کارشناسی و کارشناسی ارشد
  علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی
  تاریخ تاریخ کارشناسی
  معارف معارف کارشناسی
       
آب و خاک آب مهندسی کشاورزی - مهندسی آب کارشناسی
    مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
    مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
    مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
    علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری
  خاک مهندسی کشاورزی - علوم خاک کارشناسی
    مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری- شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه کارشناسی ارشد
    مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
  مرتع و آبخیزداری مهندسی مرتع و آبخیزداری کارشناسی
    علوم و مهندسی مرتع کارشناسی ارشد
    علوم مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
    مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
       
رشته-مقاطع تحصیلی دانشگاه زابل

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0