معرفی ریاست دانشکده

ابوالفضل حیدری
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی: معماری
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۱۰
  • شماره نمابر: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۱۰
  • پست الکترونیک: abolfazlheidari@uoz.ac.ir