اعضاء هیات علمی

مهدی امیری

مربی

هنرهای نمایشی

زهره اویسی کیخا

استادیار

معماری

مسعود باتر

استادیار

مرمت آثار تاریخی

نغمه بهبودی

استادیار

باستان شناسی

بی بی کلان پردلی

مربی

معماری

محسن توسلی

استادیار

شهرسازی

حمید حسنعلی پور

استادیار

باستان شناسی

فرامرز حسن پور

استادیار

معماری

ابوالفضل حیدری

دانشیار

معماری

حسن خسروی خافتری

مربی

مرمت آثار تاریخی

رضا خنجری دولت آبادی

مربی

مرمت آثار تاریخی

جمشید داوطلب

دانشیار

معماری

حسین سرحدی دادیان

دانشیار

باستان شناسی

فهیمه سراوانی

مامور به تحصیل

مرمت آثار تاریخی

شریفه سرگلزایی

استادیار

شهرسازی

رضا عباسی

مربی

هنرهای نمایشی

جواد علایی مقدم

استادیار

باستان شناسی

علی عسکر علیزاده مقدم

استادیار

هنرهای نمایشی

فاطمه قمری

مربی

مرمت آثار تاریخی

حسینعلی کاوش

دانشیار

باستان شناسی

مهدی میری

استادیار

باستان شناسی

نجمه خاتون میری

مربی

مرمت آثار تاریخی

رضا ناصری

دانشیار

باستان شناسی

سوگند نقوی

مربی

مرمت آثار تاریخی

مرتضی یاوری

مربی

شهرسازی