مدیران گروه های آموزشی

زهره اویسی کیخا

مدیر گروه

معماری

مرتضی یاوری

مدیر گروه

شهرسازی

جواد علایی مقدم

مدیر گروه

باستان شناسی

رضا خنجری دولت آبادی

مدیر گروه

مرمت آثار تاریخی

علی عسکر علیزاده مقدم

مدیر گروه

هنرهای نمایشی