کارکنان

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۲۵۴

شماره تماس داخلی:

۲۲۵۴

حسین میری
مسئول آموزش دانشکده

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۲۵۴

شماره تماس داخلی:

۲۲۵۴

شایسته شریعتی
کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

شماره تماس مستقیم:

----

شماره تماس داخلی:

----

سمیه راشکی کمک
کارشناس آموزش

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۲۵۳

شماره تماس داخلی:

۲۲۵۳

نورمحمد رامرودی
کارپرداز

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۲۵۳

شماره تماس داخلی:

۲۲۵۳

فرشته نوبهاری پور
مسئول دبیرخانه

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۲۷۵

شماره تماس داخلی:

۲۲۷۵

نصرت رضایی ترشیزی
مسئول کتابخانه

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۲۸۴

شماره تماس داخلی:

۲۲۸۴

محسن دهمرده
کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی دانشکده

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۲۸۵

شماره تماس داخلی:

۲۲۸۵

احسان خانی
کارشناس گروه مرمت

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۲۸۵

شماره تماس داخلی:

۲۲۸۵

قاسم شهرکی
کارشناس آزمایشگاه گروه مرمت

 

شماره تماس مستقیم:

----

شماره تماس داخلی:

----

مهدی سعیدی فرد
کارشناس گروه مهندسی معماری

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۲۱۶

شماره تماس داخلی:

۲۲۱۶

مرضیه رزمی
کارشناس گروه باستانشناسی

 

شماره تماس مستقیم:

----

شماره تماس داخلی:

----

کیومرث فیروز جهانتیغ
کارشناس گروه مهندسی شهرسازی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۲۸۵

شماره تماس داخلی:

۲۲۸۵

صفورا علی احمد
کارشناس گروه هنرهای نمایشی