گروه مهندسی آب

 

 

برای تأمین نیروی انسانی متخصص در گرایشهای رشته مهندسی آب به منظور نیل به خودکفایی در زمینه های آبیاری و زهکشی، بهره برداری از منابع آب و تأسیسات آبی لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود در توسعه و رشد اقتصادی کشور از طریق بالا بردن راندمان استفاده از منابع آب و خاک دخالت کرده و در امور تحقیقات، آموزش و برنامه ریزی، طراحی و زهکشی، بهره برداری و حفظ منابع آبی و تأسیسات آبی نیز خدمت نمایند.

این گروه فعالیت خود را با رشته کارشناسی آبیاری در سال 1372 آغاز کرد و در سال 1382 به مهندسی آب تغییر نام یافته است و در حال حاضر در مقاطع زیر دانشجو می‌پذیرد: 

گرایش مقطع تحصیلی اولین سال پذیرش دانشجو
مهندسی آب کارشناسی 1372
آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد 1385
مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد 1388
مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد 1390
مهندسی منابع آب پردیس2 کارشناسی ارشد 1390
آبیاری و زهکشی دکتری 1390

کلید واژه ها: مهندسی آب