گروه مهندسی خاک

 

 

گروه علوم مهندسی خاک در سال 1386 به عنوان یک گروه آموزشی مستقل رسماً آغاز به کار کرد.

با توجه به اهمیت کشاورزی در ایران و همچنین تنوع خاکها به عنوان منبع طبیعی مهم برای تولید محصولات کشاورزی، و به منظور شناخت و استفاده بهینه از خاکها در زمینه های مختلف کشاورزی، آب و خاک، دفع فاضلابها، مسکن و شهرسازی، جنگل و مرتع، پارک و فضای سبز و نیز به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از فرسایش و آلودگی خاک، تأمین نیروی متخصص و کارآمد در زمینه های مختلف علوم خاک ضروری به نظر می رسد. در دوره کارشناسی کشاورزی، عنوان خاک شناسی به رشته ای اطلاق می شود که با دارا بودن مجموعه ای از علوم و روشها در زمینه های زیر کارآیی و مهارتهای مورد نظر را تأمین نماید: 

الف - شناسایی و روابط خاک و آب و گیاه و عوامل مختلف اقلیمی.
ب - شناسایی مراحل پیدایش و تکامل خاکها.
ج - شناسایی و رده بندی انواع خاکهای مورد استفاده در کشاورزی.
د - آشنایی با روشهای مختلف حفظ و نگه داری، بهبود کیفیت و مدیریت بهینه خاکها.

 

طول دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی: براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی رشته خاکشناسی چهارسال می باشدکه دانشجویان بطور متوسط قادر خواند بود این دوره را در مدت مذکور بگذارنند.حداکثرطول زمان تحصیل در این دوره تا 6سال مجاز خواهد بود.هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال بوده که هر نیمسال مشتمل بر 16هفته کامل آموزشی خواهد بود.نظام اموزشی این دوره واحدی بوده و برای هر واحد نظری درهر نیمسال 16ساعت آموزشی کلاسیک منظور خواهد گردید.

 

کلید واژه ها: مهندسی خاک