معرفی ریاست دانشکده

مجید آجورلو
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی: مرتع و آبخیزداری
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۳۳
  • شماره نمابر: ---
  • پست الکترونیک: ajorlo_m54@uoz.ac.ir