اعضای هیأت علمی

مجید آجورلو

دانشیار

مرتع و آبخیزداری

مهدیه ابراهیمی

دانشیار

مرتع و آبخیزداری

پیمان افراسیاب

دانشیار

مهندسی آب

ابوالفضل بامری

مربی

مهندسی خاک

احمد پهلوانروی

دانشیار

مرتع و آبخیزداری

جمشید پیری

استادیار

مهندسی آب

حلیمه پیری

دانشیار

مهندسی آب

حسین پیری صحراگرد

دانشیار

مرتع و آبخیزداری

محمد مهدی چاری

دانشیار

مهندسی آب

فرزاد حسن پور

دانشیار

مهندسی آب

پرویز حقیقت جو

دانشیار

مهندسی آب

عباس خاک سفیدی

مربی

مرتع و آبخیزداری

رسول خطیبی

استادیار

مرتع و آبخیزداری

معصومه دلبری

دانشیار

مهندسی آب

محمدرضا دهمرده

دانشیار

مرتع و آبخیزداری

عبدالحمید دهواری

استادیار

مرتع و آبخیزداری

عین الله روحی مقدم

دانشیار

مرتع و آبخیزداری

مجید شریفی راد

استادیار

مرتع و آبخیزداری

اسماء شعبانی

مأمور به تحصیل

مهندسی خاک

علی شهریاری

استادیار

مهندسی خاک

ابراهیم شیرمحمدی

استادیار

مهندسی خاک

مرتضی صابری

استادیار

مرتع و آبخیزداری

بهزاد صاحب زاده

استادیار

مرتع و آبخیزداری

احمد غلامعلی زاده آهنگر

دانشیار

مهندسی خاک

مریم قربانی

مأمور به تحصیل

مهندسی خاک

فاطمه کاراندیش

دانشیار

مهندسی آب

پریسا کهخا مقدم

مأمور به تحصیل

مهندسی آب

مهدی کیخا

استادیار

مهندسی آب

هادی گلوی

استادیار

مهندسی آب

عباس میری

استادیار

مرتع و آبخیزداری

سهیلا نوری

استادیار

مرتع و آبخیزداری

محمد نهتانی

استادیار

مرتع و آبخیزداری