مدیران گروه های آموزشی

هادی گلوی

مدیر گروه

مهندسی آب

ابراهیم شیرمحمدی

مدیر گروه

مهندسی خاک

مهدیه ابراهیمی

مدیر گروه

مرتع و آبخیزداری