کارکنان

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۷۳

شماره تماس داخلی:

۲۳۷۳

رضا رخشانی مهر
مسئول آموزش دانشکده

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۷۳

شماره تماس داخلی:

۲۳۷۳

  راحله نوری
  کارشناس آموزش

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۷۰

شماره تماس داخلی:

۲۳۷۰

مجتبی شاهکرمی
مسئول دفتر ریاست

 

شماره تماس مستقیم:

----

شماره تماس داخلی:

----

حسین میرشکار
کارشناس گروه مهندسی آب

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۷۴

شماره تماس داخلی:

۲۳۷۴

مطهره کیقبادی
کارشناس آزمایشگاه خاکشناسی

 

شماره تماس مستقیم:

----

شماره تماس داخلی:

----

مرضیه شکیبایی
حسابدار دانشکده

 

شماره تماس مستقیم:

----

شماره تماس داخلی:

----

مهدی دهمرده
مسئول آزمایشگاههای دانشکده آب و خاک

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۷۹

شماره تماس داخلی:

۲۳۷۹

هانیه سارانی
کارشناس گروه مرتع و آبخیزداری

 

شماره تماس مستقیم:

----

شماره تماس داخلی:

----

حسین صوفی
خدمات

 

شماره تماس مستقیم:

----

شماره تماس داخلی:

----

راحله افتخاری
کارشناس آزمایشگاه گروه مرتع و آبخیزداری