مطالب مرتبط با کلید واژه

دستگاه


آزمایشگاه آبیاری

  امکانات آزمایشگاهی: پرشر پلیت TDR دستگاه اندازه گیری رطوبت مدل دلتا لایسیمتر حجمی استوانه های مضاعف افلیم فتو متر فتو متر مدل 5000 پمپ خلاء دستگاه اندازه گیری هدایت هیدرولیکی به روش چاهک و چاهک معکوس دستگاه اندازه گیری هدایت هیدرولیکی به روش بار افتان تانسیومتر پارشال فلوم ست 24 ...

آزمایشگاه هیدرولیک

امکانات آزمایشگاهی: دستگاه عدد رینولدر دستگاه اندازه گیری افت در لوله ها فلوم پمپ های سری و موازی روتامتر میزهای حجمی و وزنی ونتوری متر اریفیس افت فشار فشارسنج بوردن دستگاه کالیبره سرریزها

آزمایشگاه مکانیک خاک

امکانات آزمایشگاهی: دستگاه تحکیم دستگاه CBR برش سه محور شیکر و الک آزمایش دانه بندی خاک برش تک محور ست کامل آزمایش هیدرومتری دستگاه کاسگراند برای اندازه گیری حدود اتربرگ

آزمایشگاه خاک شناسی(کارشناسی)

امکانات آزمایشگاهی: EC متر پمپ خلاء ترازوی دیجیتالی همزن برقی دستگاه آون pHمتر شیکر اسپکتوفتومتر فلم فتومتر سانتیریفوژ هیتر دستگاه آب مقطرگیری یک بار تقطیر دستگاه آب مقطرگیری دو بار تقطیر