مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناسی


آزمایشگا ها

آزمایشگاه خاک شناسی(کارشناسی) آزمایشگاه تحقیقاتی ( کارشناسی ارشد)

سیلابس دروس

  سیلابس ارشد سازه آبی (ورودی 98 به بعد)   کارشناسی آب   سیلابس دکتری ابیاری و زهکشی   سیلابس کارشناسی ارشد منابع آب   سیلابس کارشناسی ارشد سازه های آبی (ورودی های قبل از 98)   سیلابس کارشناسی ارشدآبیاری و زهکشی

مشخصات دوره ها

  طول دوره تحصیل درمقطع کارشناسی : براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی رشته خاکشناسی چهارسال می باشدکه دانشجویان بطور متوسطقادر خواند بود این دوره را در مدت مذور بگذارنند.حداکثرطول زمان تحصیل در این ...

سیلابس دروس

  سیلابس ارشد شیمی حاصلخیزی     سیلابس ارشد منابع خاک     سیلابس کارشناسی خاک (ورودی 94 و 95)     سیلابس کارشناسی خاک (ورودی 96 به بعد)

گروه مرتع و آبخیزداری

گروه مرتع و آبخیزداری مهندسی مرتع و آبخیزداری به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می گردد که جهت تربیت افراد به منظور شناخت جوامع گیاهی، عوارض زمین، عوامل اقلیمی، آب، خاک، دام و همچنین علل تخریب و فرسایش ...