مطالب مرتبط با کلید واژه

خاک


آزمایشگا ها

آزمایشگاه خاک شناسی(کارشناسی) آزمایشگاه تحقیقاتی ( کارشناسی ارشد)

گروه مهندسی خاک

.allP { width: 500px; height: auto; border: dotted 1px; border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-color:Silver; ...

مشخصات دوره ها

  طول دوره تحصیل درمقطع کارشناسی : براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی رشته خاکشناسی چهارسال می باشدکه دانشجویان بطور متوسطقادر خواند بود این دوره را در مدت مذور بگذارنند.حداکثرطول زمان تحصیل در این ...

سیلابس دروس

  سیلابس ارشد شیمی حاصلخیزی     سیلابس ارشد منابع خاک     سیلابس کارشناسی خاک (ورودی 94 و 95)     سیلابس کارشناسی خاک (ورودی 96 به بعد)