مطالب مرتبط با کلید واژه

آب


آزمایشگاه ها

  آزمایشگاه آبیاری آزمایشگاه منابع آب و هوا شناسی آزمایشگاه هیدرولیک آزمایشگاه مکانیک خاک کارگاه نقشه برداری

آزمایشگاه خاک شناسی(کارشناسی)

امکانات آزمایشگاهی: EC متر پمپ خلاء ترازوی دیجیتالی همزن برقی دستگاه آون pHمتر شیکر اسپکتوفتومتر فلم فتومتر سانتیریفوژ هیتر دستگاه آب مقطرگیری یک بار تقطیر دستگاه آب مقطرگیری دو بار تقطیر

گروه مهندسی آب

.allP { width: 500px; height: auto; border: dotted 1px; border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-color:Silver; ...