مطالب مرتبط با کلید واژه

مهندسی


گروه مهندسی آب

.allP { width: 500px; height: auto; border: dotted 1px; border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-color:Silver; ...

گروه مهندسی خاک

.allP { width: 500px; height: auto; border: dotted 1px; border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-color:Silver; ...

گروه مرتع و آبخیزداری

گروه مرتع و آبخیزداری مهندسی مرتع و آبخیزداری به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می گردد که جهت تربیت افراد به منظور شناخت جوامع گیاهی، عوارض زمین، عوامل اقلیمی، آب، خاک، دام و همچنین علل تخریب و فرسایش ...