چهارشنبه, 25 فروردين 1400
رشته های تحصیلی کارشناسی دانشگاه زابل

​​

ردیف دانشکده رشته تحصیلی
1 هنر مهندسی شهرسازی
2 مهندسی معماری
3 مرمت آثار تاریخی
4 باستان شناسی
5 بازیگری
6 علوم پایه ریاضیات و کاربردها
7 آمار
8 فیزیک
9 شیمی کاربردی
10 شیمی محض
11 زیست شناسی سلولی و مولکولی
12 زیست شناسی گیاهی
13  زیست شناسی جانوری 
14 علوم کامپیوتر
15 دامپزشکی دکتری عمومی دامپزشکی
16 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مقطع ناپیوسته
17 علوم آزمایشگاهی مقطع پیوسته
18 منابع طبیعی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
19 علوم و مهندسی محیط زیست
20 علوم و مهندسی شیلات
21 فنی و مهندسی مهندسی برق
22 مهندسی نقشه برداری
23 مهندسی عمران
24 مهندسی مکانیک
25 مهندسی کامپیوتر
26 کاردانی فنی عمران
27 مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید- ماشین ابزار
28 کشاورزی اقتصاد کشاورزی
29 مهندسی فضای سبز
30 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
31 علوم دامی
32 علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی)
33 گیاه پزشکی
34 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
35 علوم و مهندسی باغبانی
36 آب و خاک مهندسی طبیعت
37 علوم و مهندسی آب
38 علوم و مهندسی خاک
39 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عربی
40 زبان و ادبیات فارسی
41 جغرافیا
42 آموزش زبان انگلیسی
43 مترجمی زبان انگلیسی
44 حقوق
45 علوم ورزشی
46 تاریخ
47 علم اطلاعات و دانش شناسی
48 فقه و حقوق اسلامی


گروه دورانV5.6.1.0