چهارشنبه, 25 فروردين 1400
رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

​​

دانشکده گروه رشته و گرایش
ادبیات و علوم انسانی جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی-فضایی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – توسعه اقتصاد روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری- محیط‌زیست شهری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه‌ریزی مسكن و باز‌آفرینی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری- كاربری اراضی و ممیزی املاك
زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
علوم پایه زیست شناسی ژنتیک
زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی
شیمی شیمی - شیمی آلی
شیمی - شیمی تجزیه
شیمی - شیمی فیزیک
شیمی - شیمی معدنی
فناوری نوین بیوانفورماتیک بیوانفورماتیک
فنی و مهندسی برق مهندسی برق – سیستم های قدرت
مهندسی برق –الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی
عمران مهندسی عمران - سازه
مهندسی عمران - مدیریت منابع آب
کشاورزی اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و به نژادی گیاهی
گیاهپزشکی حشره شناسی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی
صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی
علوم دامی علوم دامی – ژنتیک و اصلاح دام و طیور
علوم دامی – فیزیولوژی دام و طیور
علوم دامی – تغذیه طیور
علوم دامی - تغذیه دام
علوم دامی – زنبور عسل
اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست
اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
زراعت اگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی
اگروتکنولوژی- اکولوژی گیاهان زراعی
اگرواکولوژی
علوم باغبانی علوم و مهندسی باغبانی- تولید محصولات گلخانه ای
علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی
علوم و مهندسی باغبانی- درختان میوه
علوم و مهندسی باغبانی- سبزی ها
علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان زینتی
منابع طبیعی محیط زیست علوم و مهندسی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین
علوم و صنایع چوب و کاغذ مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کامپوزیت های لیگنوسلولزی
شیلات علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
علوم و مهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی
دامپزشکی دامپزشکی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
انگل شناسی
پاتوبیولوژی باکتری شناسی


گروه دورانV5.6.1.0