چهارشنبه, 25 فروردين 1400
رشته های تحصیلی دکترا دانشگاه زابل

​​

دانشکده گروه رشته و گرایش
کشاورزی اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و به نژادی گیاهی
گیاهپزشکی حشره شناسی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی
علوم دامی علوم دامی – ژنتیک و اصلاح دام و طیور
علوم دامی – تغذیه طیور
علوم دامی - تغذیه دام
اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست
اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
زراعت اگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی
اگروتکنولوژی- اکولوژی گیاهان زراعی
اگرواکولوژی
آب و خاک آبیاری علوم و مهندسی آب -آبیاری و زهکشی
منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کامپوزیت های لیگنوسلولزی


گروه دورانV5.6.1.0