پنج‌شنبه, 14 اسفند 1399

آشنایی مقدماتی با محیط نرم افزار ادوبی کانکت

 

در زیر آموزش ها و راهنماهایی در خصوص آشنایی با نرم افزار کلاس برخط زنده (Adobe Connet) که ممکن است برای اساتید وکارشناسان مفید باشدارائه گردیده است:

 

سناریو آزمون و ارزیابی تشریحی
شیوه گرفتن آزمون بصورت تستی
نکات مهم در ضبط جلسات کلاسی
چگونگی تنظیم کیفیت صدا در کلاس بر خط زنده (مدرس اول)
چگونگی چیدمان ابزارها در کلاس برخط زنده (توسط استاد درس)
به اشتراک گذاری ابزارها در محیط کلاس برخط زنده
چگونگی تنظیم کیفیت صدا در کلاس بر خط زنده (مدرس دوم)
گروه دورانV5.6.1.0