شنبه, 4 بهمن 1399
دانشگاه اراک
دانشگاه اروميه
دانشگاه اصفهان
دانشگاه الزهرا
دانشگاه امام حسين
دانشگاه امام صادق
دانشگاه امام رضا
دانشگاه ايلام
دانشگاه بروجرد
دانشگاه بوعلي سينا
دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين
دانشگاه بين المللي چابهار
دانشگاه بيرجند
دانشگاه پيام نور
دانشگاه پيام نور بوشهر
دانشگاه پيام نور سبزوار
دانشگاه پيام نور شيراز
دانشگاه پيام نور قم
دانشگاه تبريز
دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه تربيت معلم تبريز
دانشگاه تهران
دانشگاه جامع علمي کاربردي
دانشگاه جامع علمي کاربردي خراسان
دانشگاه خليج فارس بوشهر
دانشگاه رازي کرمانشاه
دانشگاه زنجان
دانشگاه سمنان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه شاهد
دانشگاه شيخ مفيد
دانشگاه شيراز
دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه شهرکرد
دانشکده صنعت آب و برق
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه صنعتي اميرکبير
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتي خواجه نصير
دانشگاه صنعتي سهند
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه صنعتي شيراز
دانشگاه صنعتي مالک اشتر
دانشگاه صنعتي همدان
دانشگاه صنعت نفت آبادان
دانشگاه علامه طباطبايي
دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه علم و صنعت اراک
دانشگاه علم و صنعت بهشهر
دانشگاه علوم بهزيستي
دانشگاه علوم بهزيستي اصفهان
دانشگاه علوم پايه دامغان
دانشگاه علوم کشاورزي گرگان
دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه قشم
دانشگاه قم
دانشكده فني – مهندسي دانشگاه قم
دانشگاه کاشان
دانشگاه کردستان
دانشگاه کيش
دانشگاه گيلان
دانشگاه مازندران
دانشگاه لرستان
دانشگاه ولي عصر رفسنجان
دانشگاه هرمزگان
دانشگاه همدان
دانشگاه هنر تهران
دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز
دانشگاه ياسوج
دانشگاه يزد


گروه دورانV5.6.1.0