پنج‌شنبه, 14 اسفند 1399

  مدیریت امور آموزشی
  شماره تماس پست سازمانی نام و نام خانوادگی
  054-31232031 مسئول دفتر مدیر آموزش عبدالعلی جهانتیغ
  054-31232035 مسئول اداره خدمات آموزشی کبری آذین
  054-31232038 مسئول واحد بایگانی شریف اله بخش
  054-31232033 مسئول واحد دبیرخانه فریبا مالکی
  054-31232039 مسئول اداره مشمولین عباسعلی کریمی صالح
  054-31232034 مسئول اداره پذیرش و ثبت نام فاطمه کیخا
  054-31232040 مسئول واحد انفورماتیک فاطمه الهی مقدم
  مدیریت امور آموزشی: http://aca.uoz.ac.ir

  ارتباط با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  دانشگاه زابل
  گروه دورانV5.6.1.0