جمعه, 9 اسفند 1398

برآورد هیدروگراف سیل و پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در رودخانه

رئیسی سرحدی، سمیره

استاد راهنما: محمد نهتانی.- اساتید مشاور: میثم امیری، افشین جهانشاهی.- کارشناسی ارشد( دانشکده آب و خاک، گروه مرتع و آبخیزداری، رشته آبخیزداری)؛ 1394

دریافت فایل چکیده
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها