جمعه, 9 اسفند 1398

اثر تعداد نمونه بر تغییرپذیری نیم تغییر نما و مقادیر برآورد شده عناصر مغذی خاک در دشت سیستان

صالحیان، آرمند

اساتید راهنما: معصومه دلبری، پیمان افراسیاب.- استاد مشاور: میثم امیری.- کارشناسی ارشد( دانشکده اب و خاک، گروه مهندسی اب، رشته آبیاری و زهکشی)؛ 1394

دریافت فایل چکیده
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها