جمعه, 9 اسفند 1398

ارزیابی تناسب اراضی جهت احداث نیروگاه های بادی با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ( مطالعه موردی: دشت سی

تناکیان، ساناز

استاد راهنما: حسین پیری صحراگرد.- اساتید مشاور: میثم امیری، عاطفه میر.- کارشناسی ارشد( دانشکده آب و خاک، گروه مرتع و آبخیزداری، رشته بیابانزدایی)؛ 1396

دریافت فایل چکیده

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها