جمعه, 9 اسفند 1398

ارزیابی روش های مبتنی بر رگرسیون و زمین آمار برای تعیین توزیع مکانی بارش ماهانه و سالانه در استان سی

پودینه، ام البنین

اساتید راهنما: معصومه دلبری، پرویز حقیقت جو.- استاد مشاور: میثم امیری.- کارشناسی ارشد( دانشکده آب و خاک، گروه مهدسی آب، رشته مهندسی منابع آب)؛ 1393

دریافت فایل چکیده
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها