جمعه, 9 اسفند 1398

ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی برای اهداف شرب و کشاورزی با استفاده از زمین آمار و GIS در دش

اربابی، سمیه

استاد راهنما: معصومه دلبری.- استاد مشاور: میثم امیری.- کارشناسی ارشد( پردیس خودگردان، گروه مهندسی آب، رشته مهندسی منابع آب)؛ 1394

دریافت فایل چکیده
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها