چهارشنبه, 25 فروردين 1400
پایان نامه ها
کتابخانه دانشگاه زابل

ردیف

عناوین دانشکده / رشته

1
دانشکده کشاورزی
اصلاح نباتات
اقتصاد کشاورزی
اگرواکولوژی
باغبانی-گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
بیماری شناسی گیاهی
بیوتکنولوژی
حشره شناسی
زراعت
فیزیولوژی گیاهان زراعی
تغذیه دام
ژنتیک و اصلاح دام
مدیریت و پرورش طیور
اصلاح گیاهان باغبانی
اکولوژیک
صنایع غذایی
2
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
3
دانشکده علوم پایه
شیمی تجزیه
شیمی آلی
شیمی فیزیک
زیست ژنتیک
فیزیولوژی گیاهی
4
دانشکده منابع طبیعی
شیلات
فراورده های چندسازه چوبی
تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
5
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم درمانگاهی - دامپزشکی
گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - دامپزشکی
گروه پاتوبیولوژی - دامپزشکی
گروه علوم پایه - دامپزشکی
انگل شناسی
6
دانشکده آب و خاک
منابع آب
بیابان زدایی
آبیاری و زهکشی
آبخیزداری
مرتع داری
علوم خاک
خاکشناسی
سازه های آبی
7
دانشکده فنی و مهندسی
عمران آب
برق - قدرت
عمران - سازه

گروه دورانV5.6.1.0