چهارشنبه, 25 فروردين 1400

 مقررات کتابخانه مرکزی

  • مدت امانت و تمدید کتاب برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی 15 روز، کارشناسی ارشد، دکترا و کارکنان 30 روز و اعضای هیئت علمی سه ماه می باشد.
  • کتب رزرو شده قابل تمدید نمی باشند.
  • تعداد کتب امانتی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی 4 نسخه، کارشناسی ارشد 6 نسخه، دکترا 7 نسخه، کارکنان 5 نسخه و اعضای هیات علمی 10 نسخه می باشد.
  • در ازای هر روز تاخیر برای دانشجویان مبلغ 1000 ریال، برای اعضای هیات علمی مبلغ 5000 ریال و برای کارکنان مبلغ 2000 ریال جریمه دریافت می گردد و به ازای هر روز دیرکرد معادل 3 روز عضویت فرد مسدود می شود.

تکمیل کلیه اطلاعات درخواستی اجباری است و با ورود اطلاعات نادرست فرایند ثبت نام نهایی نخواهد شد. در صورت صحت موارد ارسالی، در حداقل زمان ممکن پیامک تأیید عضویت به متقاضی ارسال خواهد شد.

توجه:در صورت دریافت پیامک تایید، عضویت شما پس از اولین مراجعه به کتابخانه فعال خواهد شد.


 فرم عضویت دانشجویان
          
فرم عضویت اساتید
          
فرم عضویت کارکنان

گروه دورانV5.6.1.0