پنج‌شنبه, 10 مهر 1399

   

   
  انجام دروس عملی مانند:  
  • انسان و محیط زیست
  • ارزیابی محیط زیست
  • جانورشناسی
  • پرنده شناسی
  • تاکسیدرمی
  • آلودگی محیط زیست
  • تشریح جانوران و پرندگان
                       

   


  گروه دورانV5.6.1.0