شنبه, 4 بهمن 1399
همایش های علمی

  همایش های در حال برگزاری
   همایش های پیش رو
   همایش های برگزارشده


مقررات و آیین نامه ها
  راهنمای جامع برگزاری همایش ها
   ساختار سازمانی برگزاری همایش
   ضوابط بررسی اعتبار همایش علمی
   آیین نامه برگزاری همایش های علمی وزارت عتف
 

 


گروه دورانV5.6.1.0