يکشنبه, 17 فروردين 1399
اداره تربیت بدنی    امام علي‏ عليه السلام :

     " کل قوی غیر الله سبحانه ضعیف"
    هر نیرومندى جر خداوند سبحان، ضعیف وناتوان است .
    (پس به زور بازو و سایر توانایى هایتان مغرور نشده و از آن سوء استفاده نکنید). 
    گروه دورانV5.6.0.0