دوشنبه, 7 مهر 1399

    شرح وظایف:
  • تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی
  • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان
  • تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان
  • برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها
  • انجام خدمات مربوط به ارائه کمک های مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط
  • انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان
  • نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی
  • ادامه ...

  گروه دورانV5.6.1.0