همکاران امور حقوقی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۷۶

شماره تماس داخلی:

۲۰۷۶

پست الکترونیکی:

mahdiehshabani@uoz.ac.ir

مهدیه شعبانی
کارشناس امور حقوقی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۷۶

شماره تماس داخلی:

۲۰۷۶

پست الکترونیکی:

mohsendadipoor@uoz.ac.ir

محسن دادی پور
کارشناس امور حقوقی