همکاران امور قراردادها

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۷۶

شماره تماس داخلی:

۲۰۷۶

پست الکترونیکی:

mohsenhosseini@uoz.ac.ir

محسن حسینی قلعه نو
کارشناس مسئول امور قراردادها