اعضای هیأت امناء

 • .

  دکتر محمدعلی زلفی گل

  رئیس هیأت امناء

 • .

  محمد سلیمانی

  رییس مرکز هیات های امنا و هیاتهای ممیزه

 • .

  دکتر مهدی بیات

  رییس کمیسیون دایمی

 • .

  دکتر پیمان افراسیاب

  رییس دانشگاه و دبیر هیات امنا

 • .

  مهندس سعید جغتای

  نماینده سازمان برنامه و بودجه

 • .

  حضرت آیت الله سلیمانی

  عضو محترم هیأت امناء

 • .

  دکتر حبیب اله دهمرده

  عضو محترم هیأت امناء

 • .

  دکتر فرهاد شهرکی

  عضو محترم هیأت امناء

 • .

  دکتر سید باقر حسینی

  عضو محترم هیأت امناء

 • .

  دکتر احمدعلی کیخا

  عضو محترم هیأت امناء

 • .

  دکتر جواد هروی

  عضو محترم هیأت امناء