وظایف و اختیارات هیأت امناء

 • تصویب آئین نامه داخلی
 • بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود.
 • تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه
 • تصویب حسابها و ترازنامه سالانه دانشگاه
 • تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
 • تعیین حسابرس برای دانشگاه
 • کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی
 • تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.
 • پیشنهاد میزان فوق العاده اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنیسین ها) که حسب مورد پس از تائید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا می باشد.
 • تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی دانشگاه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 • تعیین میزان حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التالیف و نظایر آن
 • بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه ارائه می شود.
 • تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

کلید واژه ها: دانشگاه تصویب هیأت هیأت علمی تائید تائید وزارتخانه تعیین اجرا