وظایف دبیرخانه هیأت امناء

  1. بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهادهای رسیده از معاونت ها و واحدهای مختلف دانشگاه و تطبیق آنها با مقررات و ضوابط قانونی.
  2. جمع آوری و تکثیر درخواستهای رسیده و آماده کردن پوشه های کاری به تعداد اعضای جلسه.
  3. تهیه دستور جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امنای دانشگاه پس از کسب اطمینان نسبت به تطبیق آن با مقررات قانونی.
  4. تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیسون دائمی و هیأت امنای دانشگاه پس از برگزاری جلسات.
  5. ابلاغ صورتجلسات و مصوبات هیأت امنای دانشگاه به واحدهای ذیربط دانشگاه پس از تائید و امضای مقام وزارت جهت اجرا.
  6. برقراری ارتباط با دفتر هیأتهای امنا و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت پیگیری امور مربوطه.
  7. جمع آوری صورتجلسات هیأت امنای دانشگاه و بایگانی آنها.
  8. جمع آوری و تهیه اطلاعات و گزارشهای لازم در مورد هیأت امنای دانشگاه جهت استحضار دبیر هیأت امناء.
  9. انجام سایر امور محوله از سوی دبیر محترم هیأت امنای منطقه.

کلید واژه ها: هیأت هیأت امنای هیأت امنای دانشگاه دانشگاه امنای دانشگاه امنای صورتجلسات جهت تهیه